Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de tag “deeltijd”

En de stappen binnen mijn paper……

Vandaag een paar kleine stapjes gezet in mijn paper met als onderwerp de kritische analyse van de invoering van de vernieuwingen binnen de deeltijd. Net als gisteren, heb ik mijn literatuur na verzamelen nu onderverdeeld in een aantal categorieën:

1. vernieuwingsprocessen en veranderingen binnen organisaties in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder.

2. Extra informatie over het invoeren van assessments in het onderwijs.

3. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van e-learning binnen het onderwijs.

4. Artikelen van en over Hattie.

De eerste categorie leverde een aantal stukken op van onder andere Susanne Verdonschot en Hans Vermaak. De laatste werkt ook samen met Léon de Caluwé, de specialist op verandermanagement, met wie ook Manon Ruijters samenwerkte voor Liefde voor Leren. Verder een boek getiteld Fantaseren of innoveren van het lectoraat Pedagogiek van de beroepsvorming van de Haagse Hogeschool. en dan heb ik de tips van Nathalie nog niet eens verwerkt. Ga ik  morgen doen!

De tweede categorie leverde extra informatie op om de gemaakte keuzes te kunnen steunen of aanpassen. Zo was een stuk over een beslismodel over de inzet van assessment van de Open Universiteit, hoewel al wat ouder, bijzonder handig.

Met betrekking tot de ontwikkeling van blended learning in het deeltijdonderwijs, zijn artikelen rondom dit onderwerp zeker aanvullend om te kunnen bepalen hoe en wanneer wij dit zouden kunnen invoeren. Plannen om dit al te doen bij de invoering van alle veranderingen zijn nog niet uitgevoerd. Boeken over aan de slag gaan met competenties, waarover ik eerder schreef, zijn absoluut verdiepend en nodig op dit onderwerp.

De artikelen van en over Hattie, de schrijver van Invisable Learning, geven een beeld van de impact voor keuzes in het onderwijs. Na een zeer inspirerende discussie van afgelopen dinsdag heeft dit onderwerp zeker aan diepte gewonnen. Tevens is bij mij het besef doorgedrongen, hoe de visie van het onderwijs hiermee kan samenhangen, mits niet gebruikt als “boodschappenlijstje”.

Van al deze bronnen even de literatuurlijst bijgewerkt, nog niet APA proef 😉

Het lijkt er op of ik niet heel veel ben opgeschoten dit weekend, maar ik heb toch een heel tevreden gevoel, omdat ik alles weer op orde heb. Voor mij een belangrijke voorwaarde om nu alles in een volgende poging samen te kunnen brengen tot een kwalitatief verbeterde versie, samen met de gegeven feedback door Claire, Jurgen en Jaap! Ik kan weer vooruit ….. 🙂

Vervolg van leren van innoveren

Na het bestuderen van de twee cases “Opleidingdschool en Fysio Expererience Labs” ben ik tot de conclusie gekomen dat het erg ver gaat om dit proces in deze blog te bespreken. Beide processen geven aan dat er sprake is van individuele successen en missers, die ook weer verband houden met de teamprocessen en uiteindelijk in welke mate de innovatie succesvol of niet is geweest. De conclusie die ik er uit trek is dat welk veranderings/innovatietraject dan ook, op dit moment even beperkt tot het onderwijs, alle ontwikkelingen (individueel, team, wisselwerking etc) serieus moeten worden besproken met alle betrokkenen om zo alles goed in de picture te kunnen houden en daarmee de kans op succes te vergroten. Tevens is op te merken dat daar in de dagelijkse praktijk niet of nauwelijks tijd voor wordt uitgetrokken, waardoor innovaties op zijn hoogst ten dele kunnen worden uitgevoerd.

Top/down en bottum/up kunnen en moeten goed samengaan. Goed luisteren en verwachtingen afstemmen is uiterst belangrijk!

Op pagina 404 van het proefschrift wordt gesteld : “het innoveren van het eigen onderwijs is voor bijna niemand een feest geweest, en voor bijna iedereen een louterende ervaring. Het samenwerken met collega’s heeft voor veel docenten onderlinge steun opgeleverd en tegelijkertijd viel het afscheid nemen van de autonomie velen zwaar. ”  “het leren van innoveren is niet gemakkelijk. Het is een energierovend, emotioneel en pijnlijk proces ….”

Op pagina 416 worden aanbevelingen voor het onderwijs gedaan.  Heel kort samengevat komt het  hier op neer:

 • Draagvlak (docenten hebben de behoefte het onderwijs te verbeteren)
 • Gedeeld begrip voor vernieuwing
 • Facilitering van docenten (in tijd en scholing)
 • Stimulering van het gesprek tussen docenten (over visie en middelen)
 • inclusieve vernieuwingsorganisatie (iedereen betrokken!)
 • Trekkers (leiderschapskwaliteiten), luisteren naar volgers, heroverweging van kaders, gezamenlijkheid en teamontwikkeling
 • Acceptatie en coachen van tegenstellingen
 • Balans tussen bottum/up en top/down
 • Luister als management naar ervaring van docenten
 •  Neem tijd en ruimte voor reflectie en evaluatie

Wanneer ik dit vertaal naar de vernieuwing van het curriculum van onze opleiding of het invoeren van harmonisatie voltijd=deeltijd, denk ik dat aan een aantal punten wel tegemoet wordt gekomen en dat op een aantal punten nog zeker actie kan worden genomen. Daarbij ga ik er vanuit dat alle betrokkenen een succesvolle vernieuwing voor ogen staat! Dat niet de gehele werkwijze zoals beschreven in het proefschrift zal worden gebruikt, lijkt me helder. Zoals eerder aangegeven is daarvoor heel veel tijd en ruimte nodig, zal het proces sneller moeten verlopen om in de beperkte tijdsspanne te kunnen realiseren. Er spelen teveel andere factoren mee om een ideale situatie zoals in het proefschrift beschreven te creëren.

Als ik de vergelijking trek naar vernieuwingsprocessen buiten het onderwijs, komen bovenstaande punten helemaal niet vreemd voor om een innovatie succesvol te laten zijn. Een vernieuwings- of veranderingsproces zal altijd gepaard gaan met weerstand, een (al dan niet heftig)  leerproces, externe omstandigheden waarom een innovatie uiteindelijk wel, gedeeltelijk of niet slaagt. Ook Fullan en Teune, maar ook Weggeman laten dit heel duidelijk zien in hun visie.

Kortom: zeer nuttig om te lezen, verbanden te leggen met andere literatuur en eigen praktijk.

Reacties zijn welkom!

 

Plannen voor LA3

Voor het leerarrangement begeleiden van onderwijsvernieuwingen ga ik de implementatie van het ontwerp uit LA2 analyseren. Dat betekent dat kritisch gekeken gaat worden naar hoe het proces is verlopen van ontwerp tot en met implementatie, waardoor adviezen mogelijk zijn voor het vervolg bijvoorbeeld hoe dit proces te verbeteren voor invoering van het assessment in de hoofdfase van de deeltijd en daarbij meenemend of het haalbaar is voor invoering in de voltijdopleiding.

De titel van mijn ontwerp was: deeltijd op zijn kop. Dat geeft aan dat er toch behoorlijk wat veranderingen en vernieuwingen in hoog tempo zijn doorgevoerd. Tijd om terug én vooruit te kijken dus!

 

En nu?

Een zwart gat? Ik dacht het niet. Op school werk zat, nog 7 weken te gaan (en een beetje). Nog veel werk moet verzet worden, waaronder het verder uitwerken van mijn eindproduct voor LA2, samen met andere collega’s, zodat in september gestart kan worden.
Verder nog een assessmentdossier maken én last but not least, een opzet voor mijn vragenlijst die aan het begin van het nieuwe schooljaar afgenomen gaat worden.
Leuk om te melden is dat ik mijn eindproduct al gebruikt heb in een discussie over deeltijdonderwijs op de HR en dat de opbouw van het summatief assessment verfrissend werd genoemd en goed op de doelgroep afgestemd. En daarbij rekening houdend met het feit dat het de start van een studie is, waarin het mooi is dat studenten zich bewust zijn van hun rol en kansen in het werkveld. Het was erg inspirerend om te doen en ook te horen hoe andere opleidingen dit doen. Dus zeker een aanwinst voor het verder ontwikkelen van het curriculum van de deeltijd.
Verder ga ik binnenkort naar een (gratis!) conferentie met workshops over blended learning, waar ook al weer een werkgroep mee aan de gang is binnen de HR, dus kansen genoeg om nog voor september hier al iets van op papier te hebben, zodat we er iets mee kunnen gaan doen.
Tot slot ga ik mij ook nog buigen over het integreren van mijn blog in mijn site, de vormgeving veranderen en kijken hoe ik meer beelden er in kan verwerken.
En dan….. 5 weken radiostilte en lekker op vakantie. Maar tot het zover is, zijn er nog regelmatig wat berichten van mij te verwachten!

En klaar zijn de stukken!

Eindelijk, na alle inspanning, zijn de stukken klaar. Afgelopen weekend was het nog even afzien bij 30 graden boven op zolder, maar aan alle Facebook en blogs van mijn medestudenten te zien was ik niet de enige!

Het zijn uiteindelijk toch twee stukken geworden. Aan de ene kant in verband met de leesbaarheid, maar ook omdat het echt twee apart producten zijn.

Het eerste product ben ik echt trots op, want met alle kaders waar ik rekening mee moest houden, is het gelukt om tot een consistent geheel te komen. Feedback op allerlei manieren en momenten hebben daar bij zeker geholpen. Naar aanleiding van de laatste productbespreking heb ik alles nog eens kritisch doorgelezen op het onderdeel assessment/toetsing en als gevolg daarvan nog het één en ander aangescherpt en verduidelijkt.

LA2 Deeltijd op zijn kop

Wat de vormgeving betreft: hier heb ik gekozen voor een hele andere insteek dan een normaal rapport. In lijn met de vormgeving van mijn website en wat speelse elementen ingebracht om het geheel een beetje te verluchtigen. Al met al zit ik nog redelijk binnen het aantal pagina’s, hoewel ik daar niet echt meer  op heb gelet. Ook de rubrics heb ik voor kennisgeving aangenomen en heb daarna gekozen voor een eigen opbouw die past bij de opdracht die ik heb gekregen. Alle elementen komen wel  ergens terug in het stuk of de bijlagen.

Het tweede stuk is de handleiding zelf, die richting geeft aan de basisprincipes van het ontwerp. In de verantwoording wordt dan ook veelvuldig naar dit stuk verwezen, omdat alles daar in detail is uitgewerkt. Daarom moest dat stuk er zeker bij. Ook vanwege de andere vormgeving is het apart gehouden.

handleiding student deeltijd jaar 1 periode 1 en 2

Kortom, ik kijk met voldoening terug op het proces en op de opgeleverde eindproducten. Ik kan er volledig achterstaan, ik weet dat het proces hierna nog verder gaat, maar voor even het gevoel dat ik iets afgerond heb, wel zo fijn!

Dit stuk is mede te vinden op het blog uitdagend ontwerpen en op Natschool, omdat nog niet duidelijk was hoe het moest worden aangeleverd.

Veel leesplezier toegewenst aan al mijn volgers en beoordelaars 😉

En aan het eind van de dag ….

Het resultaat van een dag denken, schrijven, knippen, plakken en schuiven. Na mijn stuk van afgelopen zondag hierbij een hele concrete uitwerking. Nog niet af, maar wel van belang om nog een aantal zaken helder te krijgen om het goed uit te werken.

Voor de opleiding Communicatie deeltijd is deze nieuwe opzet van (tot nu toe) de eerste twee periodes van jaar 1 behoorlijk innoverend, al is dat op het eerste gezicht misschien niet helemaal zichtbaar.

Ten eerste is er een veel sterkere focus op het werkveld van de student Communicatie. Ten tweede wordt er een assessment ingevoerd, dat recht doet aan die versterkte focus en meer zicht geeft op de ontwikkeling van de student. Ten derde wordt per periode in het beroepsproduct de samenhang gezocht met alle vakken die in die 8 weken worden gegeven. Dit zal nog verder per vak moeten worden uitgewerkt, maar dit zal met de vakdocenten moeten worden besproken. Ten vierde zijn de digitale media en de trends hierin een vast onderdeel van het beroepsproduct, iets wat nu nog niet vastligt.

Omdat deeltijd nu helemaal gelijk is gesteld aan voltijd maar minder tijd is om les te geven, is bijvoorbeeld het vak Creativiteit implicieter aanwezig dan in de voltijd. Een uitgewerkt programma van de maandag en woensdagavond volgt nog (is wel noodzakelijk bedenk ik mij nu!)

Tot slot denk ik dat in mijn verantwoording zeker nog een aantal zaken moeten worden aangescherpt en theoretisch beter onderbouwd. Maar ik ben weer een stap verder in de goede richting! En ik krijg ook wederom graag feedback.

Nu ga ik alle andere stukken lezen, zoals ik had beloofd. Het loopt toch iets anders dan gepland, maar ja….

Handleiding beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Rubrics

Zo, even de rubrics gelezen ter voorbereiding van dinsdag. Gekeken naar wat er al ligt, wat aangescherpt moet worden en welke onderdelen in nog vragen heb. Die vragen ga ik vooraf via het blog Uitdagend ontwerpen proberen te stellen, zodat bekeken kan worden of er meer mensen met dezelfde vragen zijn.

Als ik het doorneem, denk ik dat ik al aardig op de goede weg ben. Op een gegeven moment gaan de wegen LA2 en opleiding misschien een beetje uit elkaar, maar uiteindelijk dient het één doel: verbetering van het curriculum van de deeltijd opleiding op een verantwoorde en innovatieve manier.

Wordt vervolgd.

Een kluwen wol?!

Tja, dan ga je aan de slag met de analyse. Ik voerde deze week met diverse mensen gesprekken om te achterhalen hoe een assessment kan worden ingezet. Maar als je aan een draadje trekt, moet je uitkijken dat de kluwen geen grote onontwarbare knoop gaat worden.

Dat leek even te gebeuren, maar ik denk dat dit Paasweekend een grote stap kan worden gemaakt om helder te maken waarom welke keuzes gemaakt kunnen worden vanuit de opleiding Communicatie. Om dan van daaruit vast te stellen welke kaders en welk beleid van belang is om de deeltijd opleiding van de juiste uitgangspunten te voorzien. Dit is nodig om vast te kunnen stellen welke plaats het assessment daarin kan nemen en hoe dat dan moet worden ingericht.

Kortom: nog even geduld, dan zal hopelijk blijken dat de kluwen ontward is!

Van Macro naar Nano

Toch maar even een weg geschetst waarlangs ik mijn verantwoording denk af te leggen en de informatie die ik wil gebruiken. Het bleef namelijk maar door mijn hoofd spoken. Oplossing: even op een rijtje zetten. Ik hoor graag of dit een logische weg is of dat er ergens een “gat” zit of een “overlapping”.

 • Beroepsprofielen Logeion (beroepsvereniging Communicatieprofessionals)
 • Eisen vanuit de NVAO (accreditatiecommissie Hoger Onderwijs)
 • Nieuwe maatschappelijke context: is Communicatie maatschappelijk onmisbaar? Anders geen beurs, hogere kosten (hoeveel?) per student, haalbaar binnen 4 jaar?  à daling aantal inschrijvingen à nog rendabel?
 • Koppelen aan theoretisch model (DCC / 4D-IC?)
 • HR onderwijsmodel
 • Opleidingsprofiel voltijd + vertaling deeltijd
 • Competentiematrix met niveaus  en overstijgende leerdoelen
 • Opbouw theorie en praktijk jaar 1 (2,3 en 4 volgen later), waarbij duidelijke vergelijking tussen voltijd en deeltijd. Hiermee wordt basis voor assessment deeltijd  jaar 1 gelegd (verdeling studiepunten)
 • Vergelijking met CE en CMI
 • Behoefte van deeltijdstudent (bewijzen van praktijkervaring in een baan kan de studiedruk verlagen)
 • Vertaling naar specifieke opdrachten,  aanpassing theoretisch kader van de lessen, draagvlak creëren.
 • Randvoorwaarden voor assessment en portfolio vaststellen  en procedure beschrijven.
 • Persoonlijke leerdoelen om competenties te halen (per student) + weg er naar toe (hoe gaat de student dat bereiken?

Ik sta open voor suggesties, dus schroom niet die te geven. Ook vragen om verduidelijking helpen mij mijn gedachten verder te ordenen. Alvast bedankt! 🙂

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: